ΚΑΑΥ


ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 2017 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ


               


(Μετά από την εξέταση των ενστάσεων)

  Κάντε "κλικ" στην περίοδο που θέλετε να δείτε.
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΑΥ 2017

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ             7η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ             8η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ             9η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ             10η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ             11η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ             12η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

           ΚΑΑΥ 2017
 1.Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με τη διαταγή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, η Παραθεριστική Περίοδος 2017 για τα ΚΑΑΥ, περιλαμβάνει δώδεκα (12)περιόδους,αρχίζει την 12 Μαΐου και τελειώνει στις 25 Σεπ 2017.
 2. Για τα δικαιούμενα μέλη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει αυτοπροσώπως από τους ιδίους από την Τρίτη μετά το ΠΑΣΧΑ 18 Απρ 2017, μέχρι και την Δευτέρα 24 Απρ 2017 καθημερινά και από 10.00 έως 12.30 ώρα. 
  3. Η ημερομηνία πέρατος υποβολής θα τηρηθεί, διότι ο χρόνος υποβολής στην 1η Στρατιά,  των καταστάσεων με τους επιλεγέντες για παραθέριση, είναι περιορισμένος.
  4. Υπόψη οι παρακάτω ''ΟΔΗΓΙΕΣ''
   
           ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Κ.Α.Α.Υ.. 
1. Δικαιολογητικά για όλες τις Περιπτώσεις 
   α. Αίτηση (χορηγείται από το Γραφείο της E.A.A.Σ. ή από την Ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ). 
   β. Φωτοαντίγραφο της Ταυτότητας της E.A.A.Σ. (Υποχρεωτική η επίδειξη της πρωτότυπης).
   γ. Φ/A Ενός (1) Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ή νερού ή Τηλεφωνίας) στο όνομά του Αιτούντος που έχει εκδοθεί το 2016 -17 όπου να φαίνεται η Μόνιμη Διεύθυνση.
 2. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση. 
  α. Για τα δηλούμενα Τέκνα.: 
   (1) Για όλα τέκνα, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.      
  (2) Επιπλέον δικαιολογητικά για τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι 25 που είναι άγαμα, σπουδάζουν ή είναι άνεργα με την προϋπόθεση να είναι προστατευόμενα: 
     (α) Για τα Σπουδάζοντα Τέκνα, πρόσφατη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητικής Ταυτότητας, όπου να φαίνεται η Σχολή και η ημερομηνία έκδοσης θεωρημένη από ΚΕΠ.
       (β) Για τα Άνεργα Τέκνα:
          1/Φ/Α και των δυο όψεων του Δελτίου Ανεργίας. Σε περίπτωση λήξεως επισυνάπτεται το πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από ΟΑΕΔ (Εκδίδεται ηλεκτρονικά).
       2/Φ/Α του Εκκαθαριστικού Φορολογικού Σημειώματος για το οικονομικό έτος 2015, θεωρημένο από Κ.Ε.Π., για απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων Τέκνων. 
  β. Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της συζύγου του ή του τέκνου του: 
     (1) Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού καταστάσεως ΑΜΕΑ από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), θεωρημένο από Κ.Ε.Π., ή Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού Καταστάσεως ΑΜΕΑ από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού), που να φαίνεται υποχρεωτικά το ποσοστό αναπηρίας και ότι χρειάζεται την Βοήθεια Ετέρου Προσώπου. Διευκρινίζεται ότι ως άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και να έχουν (αυτοί μόνο) ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β). 
   γ. Για Λουτροθεραπεία 
     Γνωμάτευση εντός του Τρέχοντος Έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του. 
  δ. Για Μονογονεϊκή Οικογένεια, οποιοδήποτε δικαιολογητικό από αρμόδια Δημόσια Αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του Γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας και συγκεκριμένα : 
    (1) Περίπτωση Χηρείας του Μονογονέα :  Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της Χηρείας. 
   (2) Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου :  Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της επιμέλειας σε έναν εκ των Διαζευγμένων. 
   (3) Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο : Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 ε. Για Πολύτεκνη Οικογένεια, πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως. Πολύτεκνες θεωρούνται όσοι έχουν τέσσερα (4) τέκνα έως 18 ετών και έως 25 (γεννηθέντες από 1/1/1993 και μετά) για τους φοιτούντες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ
      
                                              ΕΑΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

                         ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΕΤΟΥΣ 2017
                                                                                                                                     ΜΟΡΙΑ
           1.ΒΑΘΜΟΣ:…………………Ο/Σ………………Α.Μ…………                
                                                                                                                                       .........
          2.ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………... 3.ΟΝΟΜΑ.........................

         4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ…………………. 5. ΑΡ.ΤΑΥΤ/ΕΑΑΣ ....................

         6.ΕΤΟΣΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ:...........7.ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/ΤΑΞΗ........../.........

        8.ΕΓΓΑΜΟΣ/Η,ΑΓΑΜΟΣ/Η,ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η: ............................                    ……

        9.ΙΔΙΟΤΗΤΑ(Αξκός ε.α.- Χήρα-Ορφανική)....................................

     10.ΑΡΙΘΜΟΣ Διακαιομένων τέκνων για Μόρια (έως 18 ετών ή 
     μέχρι 25 ετών εφόσον είναι άγαμα και σπουδάζουν ή άγαμα και 
     άνεργα και είναι προστατευόμενα) (Ημερ. Γεννήσεως 1/1/1993 και              μετά):                                        ΟΝΟΜΑ /ΗΛΙΚΙΑ

           α................................................................................                                                 ......

           β................................................................................                                                 …..

           γ.......................................................................... …..                                                 .….
   
           δ................................................................................                                                  …..

        11. ΛΟΙΠΑ  ΜΕΛΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Όνομα / βαθμός συγγένειας)

              α...................................................................................

              β ..................................................................................

              γ...................................................................................

      12. ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ετία ΥΠΕΒΑΛΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΡΙΣΑ ή ΔΕΝ          ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΑ   (ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν υπεβλήθη / ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν παραθέρισα).

                2012 ……..../….........2013........../…………..                                     (+) ……

               2014........../……….. 2015..... ../……..   2016  …...../………          (-)……                                                                                                 
                                                                                   
     13. ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΕΑ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ, Ίδιος-Σύζυγος-Τέκνο). 
           Ποίο το ποσοστό αναπηρίας; (π.χ. ΝΑΙ Ίδιος 67% ή ΟΧΙ). Υπόψη ο
       νόμος  ΦΕΚ 1139Β                                                                                
                                                                                                                 ........

        14. ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ(τουλάχιστον 3):  Κατά προτεραιότητα

                  …..………/………… / ………  /….……    /….. ……

            15.ΔΙΑΜΟΝΗ: Πόλη....................... Οδός …………………… Αρ…….

            16. ΤΗΛ: Σταθερό……………………… Κινητό……………………….

      17.ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Διαγράφεται ή συμπληρώνεται ανάλογα):
                α .Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Οικογ. Κατάστασης
              β. Φ/Α Ταυτότητος ΕΑΑΣ
             γ. Γνωμάτευση από Νοσοκομείο για Λουτροθεραπεία         
                δ. Φ/Α ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, Τηλεφωνία, Νερό)

                ε……………………………………………………………………

                                                      
                                                                Λάρισα ....... Απριλίου 2017
                                                               Ο/Η Αιτών/ούσα

                                                             Ημερ.ΠαραλαβήςΑρ.Πρωτ:........................./............
Ο Παραλαβών
                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ        ……………….
                                                                        
                                                                             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 
  1η: 15/5-21/5,    7η: 20/7-30/7 
  2η: 23/5- 1/6,     8η: 1/8-10/8                                          
  3η:  3/6 -13/6,    9η: 12/8-22/8
  4η: 15/6-25/6,   10η: 24/8-3/9                                
  5η:  27/6-6/7,      11η: 5/9-14/9                                        
  6η:  8/7-18/7,      12η: 16/9-25/9  

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ                                                                                
                    

1 σχόλιο: