ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ


Επεξηγήσεις Εργασιακού καθεστώτος Αποστράτων

Λύνουμε τις απορίες σας για το εργασιακό των Αποστράτων στελεχών των Ε.Δ.

Επιμέλεια Προέδρου Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ
      Αρχιπλοιάρχου (Ο) εα Ι. Αντωνιάδη ΠΝ
            


 
Εξαρτημένη εργασία : Εξαρτημένη εργασία είναι η εργασία που υπόκειται στην άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα της διεύθυνσης και της εποπτείας της εργασίας ενώ καθορίζει το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τις λοιπές συνθήκες παροχής της. Ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και τις εντολές του εργοδότη.

Μισθωτός : Μισθωτός είναι το πρόσωπο, το οποίο βάσει σχέσεως εξαρτημένης εργασίας τελεί στην υπηρεσία τρίτου και υποχρεούται στην παροχή εργασίας προς αυτόν. Δεν είναι μισθωτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη, εάν παρέχουν εργασία εκ του νόμου, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εταίροι και τα μέλη σωματείου, εάν παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία ή το σωματείο.

 Πως διακρίνονται οι μισθωτοί σε υπάλληλους και εργάτες;Ανάλογα με τη φύση της εργασίας, δηλαδή αν είναι πνευματική ή σωματική, οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) διακρίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε υπαλλήλους ή εργάτες. Η διάκριση αυτή επηρεάζει την εργασιακή σχέση τόσο κατά τη διάρκεια της (όροι αμοιβής και απασχόλησης), όσο και κατά τη λήξη της (καταβολή αποζημίωσης κλπ.)

Ποιός θεωρείται υπάλληλος;
Υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία.

Ποιός θεωρείται εργάτης; Εργάτης θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο σωματική εργασία. Οι εργάτες αποκαλούνται πολλές φορές εργατοτεχνίτες ή τεχνίτες. Με τους εργάτες εξομοιώνονται γενικώς οι μαθητευόμενοι, οι μαθητές - τεχνίτες και το υπηρετικό προσωπικό. Ο χαρακτηρισμός του μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη εξαρτάται από το είδος της εργασίας που παρέχει και όχι απ’ αυτό που προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας ή τον τρόπο αμοιβής του. Η διάκριση αυτή των μισθωτών αμβλύνεται συνεχώς μετά από τη νομολογία των Δικαστηρίων και τη σύγχρονη εξέλιξη των συνθηκών εργασίας.

Αυτοαπασχολούμενος : ορίζεται κάποιος, που δεν έχει σύμβαση εργασίας αλλά εκτελεί οικονομική δραστηριότητα σε τακτή βάση, η οποία του εξασφαλίζει ένα εισόδημα . Σύμφωνα με τους πρότυπους διεθνείς οργανισμούς, η αυτοαπασχόληση είναι αυτή, όπου οι απολαβές εξαρτώνται άμεσα από τα κέρδη, και όπου οι επαγγελματίες λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις ή είναι υπεύθυνοι για την καλή οικονομική κατάσταση και την κερδοφορία της επιχείρησης (Με την τελευταία υλοποίηση της ασφαλιστικής-διοικητικής μεταρρύθμισης όλοι ο φορείς που αντιπροσώπευαν τους ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας μας, ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ - ΤΑΜ. ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΑΣ - ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ συγχωνεύτηκαν στο νέο φορέα – το ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) διατηρώντας ταυτόχρονα την οικονομική και λογιστική τους αυτοτέλεια ,ενώ στον Ο.Α.Ε.Ε. ασφαλίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και αυτοκινητιστές (ασφαλισμένοι πρώην Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ)

Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη : Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.4051/29.2.2012, καθώς και της παρ. Ι του άρθρου 138 του Ν.4052/1.3.2012, με τις οποίες ορίζεται ότι με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31.12.2011 (33,57 ευρώ), θα υπολογίζεται και η παρακάτω περίπτωση της οποίας το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αποτελεί βάση υπολογισμού: Για το όριο της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή άθροισμα κύριων συντάξεων το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον περιορισμό της σύνταξης στην απασχόληση των συνταξιούχων του άρθρου 63 του Ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν.3863/2010 (30 * 33,57 = 1.007,10 ευρώ) ή (60*33,57 = 2024,20 €, για τους αυτοαπασχολούμενους).

Αποσπάσεις στο εξωτερικό : Ως αυτοαπασχολούμενος νόμιμα εγκατεστημένος σε μια οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Δεν χρειάζεστε άδεια εργασίας. Για χρονικό διάστημα μέχρι 2 ετών, μπορείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ παραμένοντας ασφαλισμένος στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας. Αυτός άλλωστε είναι και ο καλύτερος τρόπος για να περιορίσετε στο ελάχιστο τις απαιτούμενες διατυπώσεις. Αν προτιμήσετε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας απόσπασής σας, θα πρέπει να καταβάλλετε εισφορές εκεί.

Επικυρωμένες μεταφράσεις : Αν προβλέπεται έλεγχος των επαγγελματικών σας προσόντων - λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή ασφάλεια των πολιτών - μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε επικυρωμένη μετάφραση των εγγράφων σας. Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ ορίζουν τα εξής: η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για τα βασικά έγγραφα, όπως π.χ. τα ίδια τα επαγγελματικά προσόντα, οι αρχές υποχρεούνται να κάνουν δεκτές μεταφράσεις από ορκωτούς μεταφραστές άλλων χωρών της ΕΕ. Επιπλέον, για τα ακόλουθα επαγγέλματα δεν απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των επαγγελματικών προσόντων: γιατροί, γενικοί νοσοκόμοι,μαίες,κτηνίατροι,οδοντίατροι,φαρμακοποιοί,αρχιτέκτονες.

Ισχύον καθεστώς εργαζομένων Αποστράτων (ν. 4151/29-4-2013) :

- Κάτω των 47 ετών και ευδοκίμως τερματήσαντες: Εργασία χωρίς κανένα περιορισμό (έως το 47ο έτος)
- Κάτω των 47 ετών, με αίτηση αποστρατείας: Αναστολή Συντάξεως (έως το 47ο έτος)
- Άνω των 47 ετών και ασφαλισμένος σε ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ: Περικοπή συντάξεως του ποσού άνω των 60 ημερομισθίων του ανειδίκευτου εργάτη (2.014,20 €),συν 6 ημερομίσθια για κάθε άγαμο ή προστατευόμενο τέκνο.
- Άνω των 47 ετών και μισθωτός/ασφαλισμένος (ΙΚΑ): Περικοπή ποσού άνω των 30 ημερομισθίων δηλαδή των 1.007 € συν το 30% της διαφοράς των συντάξιμων αποδοχών μείον τα 1007 € (συν 6 ημερομίσθια για κάθε άγαμο ή προστατευόμενο τέκνο) π.χ. Με συντάξιμες αποδοχές 1500 €, θα περικοπεί το ποσό άνω των 1155 €, ήτοι 1007 + 30% 493 (1500-1007) €.
Ισχύς όλων των ανωτέρω από 1-1-2013.
1) «Μετά τη συμπλήρωση του 47ου έτους της ηλικίας, οι Απόστρατοι εργαζόμενοι λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων μείον».Όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

2) Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, έχει καθορισθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.4051/29.2.2012, καθώς και της παρ. Ι του άρθρου 138 του Ν.4052/1.3.2012

3) Η προσαύξηση κατά έξι ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας...., ΙΣΧΥΕΙ από το 2010, νόμος 3863/10 (κατ επέκταση-αντικατάσταση του άρθρου 63 του ν.2676/99).Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη επαύξηση ίσχυε και θα ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους.
4) Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης, και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη.
5) Εκτός της αναστολής ή περικοπής της σύνταξης, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων. Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους
6) Οι συνταξιούχοι γήρατος που αυτοαπασχολούνται, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους (47ο για τους Απόστρατους), υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Σας επισημαίνουμε ότι προβλέπεται επίσης η εξαίρεση από την καταβολή των προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών των συνταξιούχων που λόγω συγκεκριμένης απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπή για τη συγκεκριμένη απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης. Για παράδειγμα, ιατρός του Ε.Σ.Υ. που ασφαλίστηκε μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του Τ.Σ.Α.Υ. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο Τ.Σ.Α.Υ., χωρίς να καταβάλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

7) Σε ότι αφορά στον Ο.Α.Ε.Ε., εάν ασφαλισμένος του ανωτέρω φορέα διακόψει την ασφάλισή του και συνταξιοδοτηθεί από τον Οργανισμό, και στη συνέχεια κάνει έναρξη επαγγέλματος και ασφαλιστεί εκ νέου στον Οργανισμό, θα καταβάλει προσαυξημένες κατά 50% ασφαλιστικές εισφορές, ανεξάρτητα εάν η νέα δραστηριότητα είναι η ίδια ή διαφορετική από εκείνη για την οποία έλαβε σύνταξη από τον Οργανισμό (ή από τα πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α.).

 Όλα τα άρθρα για την εργασία αποστράτων εδώ


 3 Ιαν 2013 Εργασία Αποστράτων - Και το Γ.Λ.Κ.....στον κόσμο του !!!!2 Ιαν 2013 Εργασία Αποστράτων - Παρατείνεται για 1 χρόνο το δικαίωμα εργασίας σε όσους είχαν αναλάβει πριν την εφαρμογή του Ν.3863/10 - ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ


26 Δεκ 2012 Το εργασιακό των Αποστράτων από 01-01-2013 (video)22 Δεκ 2012 "Απασχόληση Συνταξιούχων" - Ερωτήσεις προς το ΓΛΚ και Απαντήσεις από το ΓΛΚ20 Δεκ 2012 Τα τελευταία νέα για το εργασιακό των αποστράτων {Πληροφορίες από τον συνάδελφο Γιάννη Αντωνιάδη προέδρου Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ} 
20 Δεκ 2012 Τι δήλωσε ο κ. Βρούτσης για το εργασιακό των Αποστράτων στην ΑΝΕΑΕΔ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου